Thứ Hai, 04/06/2018 6:13:04 CH Lượt xem: 1533

Thêm thành viên sử dụng
Thêm thành viên vào quản lý những máy cho phép
Mỗi máy sau khi đăng ký được phép gán vào một thành viên
Thành viên được phép quản lý những máy gán cho họ
Các quyền thao tác của thành viên trên những máy họ được phép quản lý
 Kiểm tra hoạt động, xem nhật ký của máy (kể cả không online)
 Tắt/mở máy từ xa (yêu cầu có mạch điều khiển)
 Cấu hình MSI từ xa (yêu cầu có mạch điều khiển)

Giao diện thêm thành viên: 

Gán những máy cho quản lý: