Giới thiệu
Giới thiệu phần mềm quản lý máy đào coin...
HD người dùng là kỹ thuật quản lý các chuồng trâu cày
Hướng dẫn người dùng là kỹ thuật có thể quản lý các chuồng trâu cày...
Cấu hình nhận thông báo qua Mail(Tài khoản thành viên)
Thành viên cấu hình nhận thông báo qua Mail...
Thêm thành viên sử dụng
Phân quyền cho chủ máy sở hữu, để họ có thể quản lý máy của họ từ xa....
Sử dụng quản lý máy đào coin
Sử dụng quản lý máy đào coin trên web...
Lấy API key
Hướng dẫn lấy API Key
Hướng dẫn đăng ký
Đăng ký sử dụng quản lý máy đào coin