Tên tập tin Mô tả Cỡ (KB) Đã tải về
 209097
 452341
 DigistumpDrivers.rar

Driver mạch reset adurino

1517 278
 DigistumpDrivers.zip 1808 297
 MinerBoardAll.rar

Điều khiển mạch reset

149 271
 MinerClient-3.0.rar

- Tool điều khiển mạch arduino reboot trâu treo.

- Claymore's Dual Ethereum AMD + NVIDIA GPU Miner v15.0 (ETH, ETC, EXP, PIRL, ELLA,...)
- Phoenix Miner 5.4c
- Claymore's CryptoNote AMD GPU Miner v11.3 (XMR_AMD)
- SRBMiner Cryptonight AMD GPU Miner v1.7.2 (XMR_AMD,  Các loại CryptoNight khác)

26227 7111
 MinerServer-3.0.rar

v3.0
---------------------------------------------------------------------
- Cập nhật Phoenix 5.4c
- Boost GPU

v2.4
---------------------------------------------------------------------
- Cập nhật phoenix

v2.3
---------------------------------------------------------------------
- Sửa cài đặt Phoenix

v2.2
---------------------------------------------------------------------
- Cập nhật Phoenix 5.0e

v2.1
---------------------------------------------------------------------
- Cập nhật Claymore 15.0

v2.0
---------------------------------------------------------------------
- Cập nhật Claymore 14.7
- Bỏ cấu hình đào dual coin
- Sửa lỗi chạy giờ

2758 2171
 NBMS_Server20180403.rar 75728 54
8 đối tượng